Terms and Conditions

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1
Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of diensten aangegaan door Bien There, gevestigd te Buggenum, hierna te noemen Bien There.

1.2
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alleen schriftelijk door Bien There bevestigde aanbiedingen zijn bindend.

1.3
Tenzij anders schriftelijk vermeld is Bien There gehouden haar aanbiedingen en/of offertes 30 dagen gestand te houden.

1.4
Opdrachten dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Bien There aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Bien There pas nadat deze
schriftelijk door Bien There zijn bevestigd.

1.5
De opdracht van opdrachtgever aan Bien There geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Bien There, onder volledige uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever. Bepalingen die van de algemene voorwaarden van Bien There zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen. Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst.

2.1
Bien There zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper mag worden verwacht. Indien noodzakelijk zal Bien There opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2
Opdrachtgever dient het Bien There voldoene mogelijk te maken haar opdracht (tijdig) uit te voeren tevens verplicht opdrachtgever zich op Bien There (tijdig) alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

2.3
Een door Bien There opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Bien There is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.4
Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Bien There:

a) het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
b) het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.

2.5
Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

2.7
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Bien There te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaaard.Artikel 3. Inschakelen van derden.

3.1
Wanneer de Bien There op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Bien There namens opdrachtgever offertes aanvragen.

3.2
Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Bien There volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten
van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens opdrachtgever.

3.3
Wanneer Bien There al dan niet in naam van opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden
verstrekt, dan zal opdrachtgever op verzoek van Bien There de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.4
Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Bien There derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoerinng van de opdracht
zoals overeengekomen met Bien There. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.5
Bien There is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde
derden, ongeacht of deze door Bien There zijn geïntroduceerd. Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Bien There kan
hierbij desgewenst assistentie verlenen.Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en het auteursrecht – komen toe aan Bien There. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Bien There daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van
octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.

4.3
Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van
overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 Algemene Voorwaarden.

4.4
Bien There is te alle tijde gerechtigd om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder vermelding van de naam van Bien There openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.5
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Bien There tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, begrotingen, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, presentaties en andere
materialen of bestanden e.d.) eigendom van Bien There, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.Artikel 5. Gebruik van het resultaat

5.1
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Bien There verkrijgt hij het recht tot
gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het
gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Bien There kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Bien There recht op vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5
Het is opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan
opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a) vanaf het moment dat opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b) indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c) ingeval van surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden aan opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6
Bien There heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten of promotie. Artikel 6. Honorarium en kosten

6.1
Bien There heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een
vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën en kosten van derden voor advies en begeleiding e.d. voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3
Indien Bien There door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door Bien There gehanteerde honorariumtarieven. Bien There zal opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De ontwerper zal de kosten zoveel
mogelijk proberen te beperken. Artikel 7. Betaling

7.1
Alle Betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Bien There totdat alle bedragen die opdrachtgever aan Bien There op grond van
de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Bien There zijn voldaan.

7.3
Wanneer opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is opdrachtgever de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 300,- excl. BTW bedragen.

7.4
Bien There draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met opdrachtgever, mag Bien There overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5
Bien There mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en opdrachtgever na schriftelijk te zijn
aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Bien There door een mededeling of gedraging van opdrachtgever
moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1
Wanneer opdrachtgever de overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2
Indien de overeenkomst door Bien There wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan Bien There redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3
De schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 8.1 en 8.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Bien There op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 50% van het resterende deel van het honorarium dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4
Zowel Bien There als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden reeds terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot surseance of faillissement wordt ingediend. Artikel 9. Garanties en vrijwaringen

9.1
Bien There garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2
Wanneer opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart opdrachtgever Bien There of door Bien There ingeschakelde
derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3
Opdrachtgever vrijwaart Bien There voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9.4
Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en Bien There en/of de door Bien There ingeschakelde derden terzake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuk(en), zal opdrachtgever Bien There en/of de door Bien There ingeschakelde derden schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende kosten geheel voor haar rekening nemen. Artikel 10. Overmacht/aansprakelijkheid

10.1
Indien Bien There al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is sprake van overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het product cruciale medewerkers, niet-nakoming van de door Bien There ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, heeft Bien There het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de vereenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks ter hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

10.2
Bien There dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om
alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.3
Bien There is uitsluitend aansprakelijk jegens opdrachtgever voor aan Bien There toerekenbare, directe schade. Bien There is niet aansprakelijk voor:

a) fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld;
b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c) fouten van, door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden;
d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
e) fouten in het product, indien opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.5 Algemene Voorwaarden zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd.

10.4 Bien There is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het totaal van de aan Bien There op basis van de opdracht verschuldigde vergoeding.

10.5
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. Artikel 11. Overige bepalingen

11.1
Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Bien There gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

11.2
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit een andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Bien There of opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.4
Op de overeenkomst tussen Bien There en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder mede de invordering van het verschuldigde, zullen voor de rechter van de vestigingsplaats van Bien There aanhangig gemaakt worden.

Terms and Conditions

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1
Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of diensten aangegaan door Bien There, gevestigd te Buggenum, hierna te noemen Bien There.

1.2
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alleen schriftelijk door Bien There bevestigde aanbiedingen zijn bindend.

1.3
Tenzij anders schriftelijk vermeld is Bien There gehouden haar aanbiedingen en/of offertes 30 dagen gestand te houden.

1.4
Opdrachten dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Bien There aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Bien There pas nadat deze
schriftelijk door Bien There zijn bevestigd.

1.5
De opdracht van opdrachtgever aan Bien There geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Bien There, onder volledige uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever. Bepalingen die van de algemene voorwaarden van Bien There zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen. Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst.

2.1
Bien There zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper mag worden verwacht. Indien noodzakelijk zal Bien There opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2
Opdrachtgever dient het Bien There voldoene mogelijk te maken haar opdracht (tijdig) uit te voeren tevens verplicht opdrachtgever zich op Bien There (tijdig) alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

2.3
Een door Bien There opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Bien There is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.4
Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Bien There:

a) het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
b) het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.

2.5
Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

2.7
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Bien There te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaaard.Artikel 3. Inschakelen van derden.

3.1
Wanneer de Bien There op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Bien There namens opdrachtgever offertes aanvragen.

3.2
Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Bien There volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten
van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens opdrachtgever.

3.3
Wanneer Bien There al dan niet in naam van opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden
verstrekt, dan zal opdrachtgever op verzoek van Bien There de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.4
Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Bien There derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoerinng van de opdracht
zoals overeengekomen met Bien There. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.5
Bien There is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde
derden, ongeacht of deze door Bien There zijn geïntroduceerd. Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Bien There kan
hierbij desgewenst assistentie verlenen.Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en het auteursrecht – komen toe aan Bien There. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Bien There daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van
octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.

4.3
Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van
overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 Algemene Voorwaarden.

4.4
Bien There is te alle tijde gerechtigd om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder vermelding van de naam van Bien There openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.5
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Bien There tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, begrotingen, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, presentaties en andere
materialen of bestanden e.d.) eigendom van Bien There, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.Artikel 5. Gebruik van het resultaat

5.1
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Bien There verkrijgt hij het recht tot
gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het
gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Bien There kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Bien There recht op vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5
Het is opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan
opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a) vanaf het moment dat opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b) indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c) ingeval van surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden aan opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6
Bien There heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten of promotie. Artikel 6. Honorarium en kosten

6.1
Bien There heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een
vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën en kosten van derden voor advies en begeleiding e.d. voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3
Indien Bien There door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door Bien There gehanteerde honorariumtarieven. Bien There zal opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De ontwerper zal de kosten zoveel
mogelijk proberen te beperken. Artikel 7. Betaling

7.1
Alle Betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Bien There totdat alle bedragen die opdrachtgever aan Bien There op grond van
de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Bien There zijn voldaan.

7.3
Wanneer opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is opdrachtgever de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 300,- excl. BTW bedragen.

7.4
Bien There draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met opdrachtgever, mag Bien There overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5
Bien There mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en opdrachtgever na schriftelijk te zijn
aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Bien There door een mededeling of gedraging van opdrachtgever
moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1
Wanneer opdrachtgever de overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2
Indien de overeenkomst door Bien There wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan Bien There redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3
De schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 8.1 en 8.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Bien There op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 50% van het resterende deel van het honorarium dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4
Zowel Bien There als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden reeds terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot surseance of faillissement wordt ingediend. Artikel 9. Garanties en vrijwaringen

9.1
Bien There garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2
Wanneer opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart opdrachtgever Bien There of door Bien There ingeschakelde
derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3
Opdrachtgever vrijwaart Bien There voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9.4
Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en Bien There en/of de door Bien There ingeschakelde derden terzake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuk(en), zal opdrachtgever Bien There en/of de door Bien There ingeschakelde derden schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende kosten geheel voor haar rekening nemen. Artikel 10. Overmacht/aansprakelijkheid

10.1
Indien Bien There al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is sprake van overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het product cruciale medewerkers, niet-nakoming van de door Bien There ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, heeft Bien There het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de vereenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks ter hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

10.2
Bien There dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om
alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.3
Bien There is uitsluitend aansprakelijk jegens opdrachtgever voor aan Bien There toerekenbare, directe schade. Bien There is niet aansprakelijk voor:

a) fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld;
b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c) fouten van, door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden;
d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
e) fouten in het product, indien opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.5 Algemene Voorwaarden zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd.

10.4 Bien There is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het totaal van de aan Bien There op basis van de opdracht verschuldigde vergoeding.

10.5
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. Artikel 11. Overige bepalingen

11.1
Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Bien There gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

11.2
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit een andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Bien There of opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.4
Op de overeenkomst tussen Bien There en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder mede de invordering van het verschuldigde, zullen voor de rechter van de vestigingsplaats van Bien There aanhangig gemaakt worden.